När barnens anpassning blir en fråga för domstolarna!

Vi på Hatem & Sjunghamn har tidigare uppmärksammat hur utlänningslagen den 1 juli förra året genomgick en förändring vilken syftade till att fler barn skulle få stanna i Sverige. I vart fall var det på detta vis som politiker och lagstiftare motiverade den aktuella förändringen. Då det redan innan förändringarna i lagstiftningen började gälla fanns frågetecken kring vilken verkan dessa faktiskt skulle få för barn vilka saknar uppehållstillstånd i Sverige så var det av stort intresse då Migrationsöverdomstolen, Sveriges högsta dömande instans i frågor om uppehållstillstånd, den 23 februari i år meddelade sitt första beslut i enlighet med den nya skrivelsen i lagen.

I det aktuella fallet var det den paragraf i lagstiftningen som nu ger barn med stark anknytning till det svenska samhället en utökad chans att på denna grund få uppehållstillstånd som låg till grund för beslut. Då de praktiska effekterna av ny lagstiftning alltid är svåra att förutspå innan domstolarna fått säga sitt så var detta ärende därför ytterst viktigt för hur lagens nu gällande utformning ska tolkas av bland andra Migrationsverket, detta särskilt som Migrationsöverdomstolens beslut fungerar som vägledning i underinstansernas eget beslutsfattande.

I ärendet som Migrationsöverdomstolen prövade var frågan i all korthet om en snart trettonårig flicka kan anses ha en så stark anknytning till det svenska samhället att hon med anledning av denna ska beviljas uppehållstillstånd. Flickan kom till Sverige då hon var sex år gammal och har därefter såväl lärt sig svenska som gått i svensk skola och fått ett betydande socialt umgänge med många vänner. Hon har idag alltså levt mer än halva sitt liv i Sverige och då under de år då hennes sociala identitet får anses ha tagit form.

Om detta ärende hade betraktas utifrån tidigare gällande lagstiftning så skulle det med stor sannolikhet ha bedömts som ett gränsfall huruvida flickans anpassning till Sverige är sådan att hon kan beviljas uppehållstillstånd. Efter den nu rådande ordningen, vilken alltså syftar till att fler barn i denna situation ska få stanna i Sverige, borde flickans anpassning till Sverige dock anses vara så starkt att en utvisning till det för henne förhållandevis obekanta hemlandet är att anses som oproportionerlig. Eller?

Beklagligt nog var Migrationsöverdomstolen av en annan uppfattning och ansåg istället att den tid flickan befunnit sig här visserligen är lång och att hon under denna tillgodogjort sig både det svenska språket och även i övrigt en social koppling till samhället men att hennes anpassning till Sverige ändock inte är tillräckligt stark för att en utvisning ska anses vara oförenlig med barnets bästa. Med detta beslutade domstolen därför att flickan, som inom kort fyller tretton år, ska lämna hela sin invanda miljö för att återvända till ett land där hon sist var bosatt som sexåring.

Det aktuella beslutet är naturligtvis förödande för flickan och i vår mening också helt oförsvarbart utifrån barnets bästa, något som enligt svensk lag måste beaktas vid varje beslut som rör minderåriga. Utöver detta får beslutet därtill omfattande verkningar som lagstiftaren rimligen inte kan ha önskat då utlänningslagen förändrades i somras. Detta särskilt som Migrationsöverdomstolens tolkning av förändringen, vilken kommer att vara avgörande för Migrationsverket och Migrationsdomstolens uppfattning, inte ger fler barn uppehållstillstånd i Sverige då denna går rakt emot de uttalanden som föregick lagändringen. Tvärtom så innebär detta så principiellt viktiga beslut alltså att barnens situation i uppehållstillståndsfrågor blivit än svårare än innan den 1 juli 2014.